F�rslag till Masterprogram i litteraturvetenskap

Maria Nikolajeva

Eter en genomg�ngen masterutbildning ska den studerande besitta f�ljande kompetenser n�r det g�ller informationss�kning:
 • att k�nna till och kunna anv�nda relevanta allm�nna och specifikt litteraturvetenskapliga informationssamlingar, s�v�l fysiska som elektroniska
 • att k�nna till och kunna anv�nda relevanta e-b�cker och e-tidskrifter
 • att beh�rska de olika s�kmotorerna och avancerade s�kteknikerna
 • att kunna utv�rdera elektroniska sk�nlitter�ra texter ur textkritisk synpunkt
 • att kunna utv�rdera elektroniska facktexter i avseende p� deras tillf�rlitlighet, aktualitet och vetenskaplig kvalit�
 • att kunna g�ra korrekta h�nvisningar till elektroniska k�llor

Vad beh�ver vi som l�rare g�ra f�r att uppn� detta:

I samarbete med Universitetsbiblioteket, SUB:

 • l�gga in en kurs i avancerad informationss�kning i b�rjan av utbildningen (g�rna en n�tbaserad kurs med diagnostiska prov) som forts�ttning av kompetens fr�n grundniv�n
 • l�gga till informationss�kningsuppgifter i samtliga kurser med resultat som �r observerbara och meningsfulla f�r studenterna
 • h�lla v�r egen navigationskompetens uppdaterad

Varf�r �r tr�ning i informationss�kning viktig f�r mig som handledare

 • Jag betraktar skicklighet i informationss�kning som en av de viktigaste f�ruts�ttningarna f�r modern humanistisk forskning. I den o�ndliga m�ngd av information som vi f�r dagligen fr�n olika h�ll �r det avg�rande f�r en forskare att kunna filtrera och sortera den. 
   
 • Studenterna ges en m�jlighet att sj�lvst�ndigt s�ka efter och bed�ma k�llor. Min roll som handledare blir d�rmed v�gvisare, inte f�rdig kunskapsbank. 
   
 • Fler och fler k�llor, s�v�l sk�nlitter�ra som facktexter, blir tillg�ngliga i fulltext i elektronisk form. Det spar mycket tid och m�da att anv�nda dessa i st�llet f�r att best�lla b�cker genom fj�rrl�n eller sitta p� bibliotekens tidskriftssal. I framtiden kommer s�kert flera vetenskapliga tidskrifter att enbart finnas i e-form. 
   
 • Elektroniska fulltexter �r oftast s�kbara, dvs man kan l�tt hitta relevanta citat osv. 
   
 • Om studenterna �r v�ltr�nade i avancerad s�kning beh�ver de inte anv�nda on�digt mycket tid f�r att finna det de s�ker och ist�llet kan �gna mer tid �t annat, mer kreativt arbete. 
   
 • Om studenterna �r v�ltr�nade i utv�rdering av k�llor beh�ver jag inte f�rklara varf�r vissa k�llor inte �r tillf�rlitliga. Det spar mycket tid och m�da. 
   
 • jag kan om�jligen k�nna till alla tillg�ngliga k�llor. Studenternas kritiska s�kresultat �r utvecklande f�r mig som l�rare och forskare.

Summa: navigationskompetens g�r att b�de studentens och mitt arbete bir effektivare.

Maria Nikolajeva
Prof. Litteraturvetenskap